Ви є тут

Головна

Дисципліна «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації ” є базовою у підготовці фахівця з інформаційної безпеки. Його фахова діяльність вимагає глибоких знань у галузі радіоелектроніки, телекомунікації, технічного захисту інформації.

Метою курсу є вивчення законів електричних кіл для формування вірної уяви про фізичні процеси, що відбуваються при перетворенні інформації у електронних пристроях, вироблення навиків використання законів електричних кіл для проектування елементів складних систем та пристроїв на основі знання математичних моделей їх компонентів, а також вивчення властивостей та характеристик сигналів і процесів в пристроях та системах технічного захисту інформації.

Задачі, об’єм та рівень знань, а також практичні навики з дисципліни ОТКСПЕ визначаються на основі вимог освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчальної програми бакалавра за напрямом підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

            Основною задачею курсу є засвоєння студентами теорією та сучасної методологією моделювання, аналізу та синтезу електричних кіл, сигналів та процесів.

            В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- методи аналізу електричних кіл постійного та синусоїдального струмів;

- методи формування передатних функцій, частотних та часових характеристик;

- теорію чотириполюсників і фільтрів, основи синтезу кіл;

- основи спектрального аналізу сигналів;

- методи моделювання перехідних процесів;

- методи аналізу нелінійних кіл та нелінійних спотворень сигналів і спектрів;

- основи аналізу дискретних кіл, кіл з розподіленими параметрами.

Після вивчення курсу студенти повинні уміти проводити моделювання та аналіз процесів, що відбуваються в технічних об’єктах, пристроях та компонентах систем технічного захисту інформації.

            Навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні наступних фундаментальних дисциплін:

- фізики - поля, хвилі, електрика й магнетизм;

- математики - лінійна алгебра й векторний аналіз, диференційні та інтегральні рівняння, теорія функції комплексної змінної, ряди Фур’є й розклад функцій за ортогональними базисами, чисельні методи.

Знання, одержані за вивчення курсу ОТКСПЕ, використовуються у дисциплінах:

- компонентна база засобів технічного захисту інформації;

- схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації;

- поля і хвилі в системах технічного захисту інформації;

- теорія інформації та кодування;

- засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації;

- засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації;

- метрологія та вимірювання.

 

Викладач дисципліни: Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1

2

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 288

2

3

2

3

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,4

самостійної роботи студента – 5,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

 

32

32

6

4

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

32

4

4

Самостійна робота, год.

32

128

64-

206

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий, залік.

               

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки до курсової роботи “Основи теорії кіл": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, А. О. Місюра.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.- 50 c.

Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів" : для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.160105 "Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах" усіх форм навчання/ уклад. Л. М. Карпуков.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 62 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, А. О. Місюрa.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 c.