Ви є тут

Головна

Прізвище: Корнієнко

Ім'я:  Ольга 

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет), 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Фізична реабілітація», кваліфікація за дипломом – «Магістр физичного виховання, реабілітолог, викладач у вищих навчальних закладах»;
 • Київський університет туризму, економіки і права, 2005, спеціальність за дипломом «Професійне навчання. Туризм», кваліфікація за дипломом – «Викладач-туризмознавець».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності − 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), «Формування та забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств», 2012 р., Херсонський національний технічний університет.

 

Наукові інтереси:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні та Запорізькій області.
 • Економічна безпека туристичних підприємств

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка туризму
 • Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 21, з них монографій – 4, навчальних посібників – 6, фахових статей – 11.

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Активний туризм

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 272 с.

Гурова Д.Д., Москаленко Н.В.

Зайцева В.М.,

Кукліна Т.С.

2

Організація анімаційних послуг

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 216 с.

Кукліна Т.С., Пущина І.В., Осадча О.В.

3

Рекреаційна географія

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 92 с.

Гурова Д.Д., Фролов М.О., Журавльова С.М. Кукліна Т.С.

4

Технологія ресторанної справи

Навч. посіб.

Запоріжжя: Просвіта, 2011. − 132 с.

Кукліна Т.С.,

Ткач В.О., Камушков О.С.

5

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: Просвіта, 2011. − 144 с.

Гурова Д.Д., Кукліна Т.С., Бойко Т.А.

6

Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації

Моно-графія

Запоріжжя, 2011. − 120 с.

Ткач В.О.

7

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Кол. моно-графія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

8

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2013. − 340 с.

Зайцева В.М.,

Кукліна Т.С.,

Пономаренко В.І.

9

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Кол. моно-графія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Зайцева В.М., Гурова Д.Д. та ін.

Всього 22 особи

10

Використання інноваційних технологій в галузі туризму

Кол. моно-графія

Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 144 с.

Зайцева В.М.,

Гурова Д.Д.,

Кукліна Т.С.,

Журавльова С.М.

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Значення практичних навичок та вмінь у формуванні професійної майстерності фахівців з туризму

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип.49. – С.259 – 263.

 

2

Економічна безпека турфірми в регіональному вимірі (на прикладі Запорізької області)

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Випуск 264. - Том IІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. –  С. 634 − 642.  (Фахове видання)

Ткач В.О.

3

Складові економічної безпеки туристичної сфери України

 

стаття

Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб.науч.тр. – Вып. 3, т. 2. / НАН Украины, ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2010. – С. 84 – 91

(Фахове видання)

 

4

Управління економічною безпекою розвитку туристичних підприємств

стаття

Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. –Випуск 4 (2). - Т.18. - №10/1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 112 − 117. (Фахове видання)

 

5

Модель прогнозування економічної безпеки через чистий продукт туристичних підприємств Запорізької області

стаття

Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. –Випуск 4 (1). - Т.18. - №10/1 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 87 − 95. (Фахове видання)

Ткач В.О., Шевченко О.В.

6

Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі

стаття

Вісник Запорізького національного університету: зб.наук.пр. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 55 – 65. (Фахове видання)

Зайцева В.М.

7

Стратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств

стаття

Економіка. Управління. Інновації.  – Вип. 2 (10), 2013. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_44.pdf. (Фахове видання)

 

8

Сучасний стан міжнародного туризму в Україні в умовах глобалізації

стаття

Економіка. Управління. Інновації.  – Вип. 2 (12), 2014. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_12.pdf.

(Фахове видання)

 

9

Шляхи розвитку туристичної сфери України

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Випуск 8. – Херсон, 2014. – С. 51 – 54.

(Фахове видання)

 

10

Регіональні аспекти розвитку міжнародного туризму

стаття

Ефективна економіка. – № 11. – 2014. – Електронний ресурс. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

(Фахове видання)

 

11

Сучасний стан курортно-туристичної сфери Запорізької області

 

 

Економіка. Управління. Інновації.  – Вип. 3, 2015. – Електронний ресурс. – Режим доступу:

(Фахове видання)

Зайцева В.М.

Участь у конференціях:

1

Значення практичних навичок та вмінь у формуванні професійної майстерності фахівців з туризму

тези

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип.49. – С. 259 − 263

 

2

Аналіз концепції вузівської підготовки фахівців туристської індустрії

тези

Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 21 – 25 квітня 2008 року. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 102 – 103

 

3

Туризм як чинник формування культури та національного менталітету

тези

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2009 року. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. − С. 66 − 68.

 

4

Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу на прикладі АР Крим

 

тези

Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13 – 17 квітня 2009 року. Запоріжжя. – Т. 3. / відп. ред.. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. − С. 20 − 22.

 

5

Туризм як метод освіти дорослих

тези

Сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2010». – Одесса: Черноморье, 2010. – Т. 19. − С. 84 − 86.

 

6

Оздоровчий туризм – проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортного обслуговування внутрішнього туризму

тези

Науково-практична конференція «Тиждень науки – 2010». (12 – 16 квітня, 2010) в 4 т. Т.3 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. − С. 198 − 200.

 

7

Організації та забезпечення фінансової безпеки в готельно-ресторанному бізнесі та індустрії туризму

тези

Фінанси України: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2010 р. – Дніпропетровськ: Біла, 2010. – Т.7. − С. 47 −49.

 

8

Проблеми економічної безпеки турфірми в умовах регіонального розвитку

тези

Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІІ  Міжнародної науково-практичної конференції 12 листопада 2010 р. – Дніпропетровськ: ІМА-пресс, 2010. − С. 141 −143.

 

9

Управління економічною безпекою підприємств туристичної сфери України

тези

Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: Збірник наукових праць ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 квітня 2011 р.: У 6 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т. 2. − С. 30 − 32.

 

10

Стратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми. Сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі». – Житомир, 24 – 25 жовтня 2013 р. – С. 21 – 25.

 

11

Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Запорізькій області

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2013». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.

 

12

Формування економічної безпеки туристичних підприємств

тези

Международная научно-практическая Интернет-конференция 18 – 29 июня 2013 г. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2013»: Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 2. Том 29. – Одесса: Куприенко, 2013. – С. 5 – 7.

 

13

Особливості оптимізації ризиків в туристичній галузі

тези

The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyeres «Alweys ahead facing the unknown». – Basel (Switzerland). – October, 9. – 2014. – С. 215 – 219.

 

14

Основні напрями забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 254-258.

 

15

Туристсько-рекреаційний потенціал Запорізької області

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 208 − 212.

Астапчик Т.С.

16

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 325 − 329.

Сергєєва Х.С.

17

Формування бренду туристичного підприємства

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015.

 

18

Особливості бізнес-планування в туристській галузі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015.

Лукач Т.В.

19

Передумови розвитку етнокультурного туризму в Запорожжі

тези

Стратегія розвитку національного туризму та його кадрове забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 1-2 жовтня 2015 р. – К.: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2015. – С. 86-90.

Зайцева В.М., Кукліна Т.С.

20

Концентрований маркетинг в організації готельних послуг

тези

VIIІ міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» 08.12.2015 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНТУ, 2015. – С. 225-229

Зайцева В.М., Кукліна Т.С.

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

  аудиторія (кабінет): 386

  тел.: +380(61)769-84-03

  e-mail: korniienko.o.n@gmail.com

  URL: