Ви є тут

Головна

Прізвище: Василичев  

Ім'я: Денис

По батькові: Вікторович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, 1999:
  - спеціальність за дипломом – «Механічне обладнання металургійних заводів», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»;
  - спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами»: «Удосконалення методів управління оборотними коштами підприємств», рік захисту – 2005, «Криворізький технічний університет»

Наукові інтереси:

 • Інноваційна активність персоналу
 • Кадровий аудит і консалтинг 

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Менеджмент продуктивності
 • Організація праці менеджера
 • Розвиток персоналу
 • Планування комерційної діяльності

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Василичев Д.В. Формування процесу генерування ідей інноваційно-активним персоналом підприємства / Д.В. Василичев, С.М. Цвілий // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (6) - 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014 – 292  с. – С. 214-218
 • 2. Василичев Д.В. Удосконалення методів оцінки інноваційної складової кадрової політики підприємств / Д.В. Василичев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т.2. – 312 с. – С. 173-179.
 • 3. Василичев Д.В. Проблеми розвитку та організації управління інноваційною активністю трудових ресурсів в регіоні / Д.В. Василичев, Г.Ф. Трифонов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2014. - Вип. 27. - С. 124-130. - (Серія : Економічні науки)
 • 4. Василичев Д.В. Стан і передумови розвитку людського потенціалу в Запорізькому регіоні / Д.В. Василичев, Н.М. Карпенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – Вип. 7 (Ч.4). – 202 с. – С. 154-159
 • 5. Василичев Д.В. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві / Д.В. Василичев, В.А. Мірошниченко // Економіка і організація управління: збірник наукових праць ДонНУ. – Випуск №3(19) – 4(20). – 2014. – Винниця: ДонНУ, 2014. – 310 с. – С. 46-53
 • 6. Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №3(10), том 2. – 2015. – Харків: ХНАДУ,  2015. – 140 с. – С. 47-51
 • 7. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №3(10), том 2. – 2015. – Харків: ХНАДУ,  2015. – 140 с. – С. 65-69
 • 8. Василичев Д.В. Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств/ Д.В. Василичев, В.А. Лихолат // Держава та регіони: На-уково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗІДМУ, 2015. - №5 (86). – 139 с. С. 47-52.

Всього наукових праць: 86, з них монографій – 5, навчальних посібників – 3..

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Василичев Д.В. Дослідження системи оплати праці на підприємствах міського електротранспорту // Розвиток науки у вік інформаційних технологій: збірник статей до Міжнародної конференції (28.09.2013) / Економічні науки. – Київ: Центр наукових публікацій, 2013. – 92 с. – С. 9-13
 • 2. Василичев Д.В. Особливості процесу адаптації персоналу на підприємстві // Тиждень науки – 2013: тези доповідей наук.-техн.конф. (Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р.) / відп.ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – . Т.4. –С. 164-165.
 • 3. Василичев Д.В. Современная парадигма стратегии регионального развития Украины в условиях глобализации // Развитие экономических наук в ХХІ веке: теоретические и практические аспекты: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. – Москва: АЦ «Экономика и финансы», 2013. – 126 с. – С. 53-57.
 • 4. Василичев Д.В. Удосконалення системи матеріального стимулювання персоналу підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 21.11.14 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2014. – 142 с. С. 113-114
 • 5. Василичев Д.В.Дослідження системи оцінки інноваційної  складової персоналу підприємств за «КРІ» // Тиждень науки.  Тези доповідей наук.-практ.конф. (Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р.) / Ред.кол.: Ю.М. Внуков (відп.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – . Т.4. –С. 244-246.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (eltmentary),...

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: vasilichev@ukr.net
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}