Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Напруги та деформації при зварюванні» є отримання сучасних уявлень та глибоких знань про процеси та механізми виникнення напружень та деформацій при зварюванні та вивчення методів і засобів запобігання виникненню руйнівних напружень та деформацій.

Завдання навчальної дисципліни «Напруги та деформації при зварюванні» є оволодіння теоретичними основами та практичними навиками необхідними для вирішення задач підвищення надійності та довговічності деталей машин і конструкцій, а також вивчення особливостей технологічних методів запобігання чи усунення надлишкових деформацій чи напружень, з метою їх практичного застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • види руйнування матеріалів та вплив типу напруженого стану на характер руйнування;
 • критерії механіки руйнування до оцінки міцності зварних з’єднань;
 • класифікацію зварювальних деформацій;
 • методи оцінки деформацій та напружень;
 • вплив структурних перетворень в сталях на утворення напружень та деформацій при зварюванні;
 • атестації виробництва,
 • атестації виробництва,
 • атестації виробництва,
 • акредитації вимірювальних лабораторій, при виготовленні зварювальних видів продукції; практичній досвід підприємств з цих питань.

вміти:

 • розробляти документи для подачі в державні органи по сертифікації продукції та процесів, а також по атестації виробництва,
 • аналізувати роботу підприємства з питань сертифікації та якості продукції.

Викладач дисципліни Нетребко Валерій Володимирович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 1

Змістових модулів – 1

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 90(3) год. 9-й 9-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 1 год.,

самостійної роботи студента – 76 год./14 тиж. =5,42 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
– год. – год.
Самостійна робота:
76 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік Залік, контр. роб.

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,18 (14/76)

для заочної форми навчання – 0,07 (6/84)

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

балів

Змістовий модуль 1
T1 T2 T3
40 30 30 100

Т1 ... Т3 – теми змістових модулів.

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Мащення вузлів тертя

Тема 1. Вступ. Системи управління якості продукції та навколишнім середовищем. Управління якістю продукції. Термінологія. Світовий досвід. Система менеджменту якості. Структура системи управління якістю. Складові частини системи. Взаємовідносини замовника та постачальника. Відповідальність керівництва і кожного працівника за якість продукції. Види технічного контролю продукції. Статистичні методи контролю. Методи оцінки показників якості продукції. Досвід застосування системи управління якістю на вітчизняних підприємствах. Система управління навколишнім середовищем. Внутрішній аудит систем управління якістю та управління навколишнім середовищем.

Тема 2. Сертифікація продукції. Цілі, задачі та види сертифікації. Сертифікація продукції в система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації технологічних процесів в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації систем управління якістю та управління навколишнім середовищем на підприємстві в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Тема 3. Атестація зварювального виробництва.Важливість дисципліни для потреб сучасного виробництва. Міжнародні та національні організації з питань якості, сертифікації та атестації. Цілі та задачі атестації виробництва. Порядок проведення атестації виробництва та акредитації вимірювальних лабораторій в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарти з атестації виробництва. Контроль зварювальних робіт. Вимоги до обладнання. Вимоги до промислового персоналу. Атестація робочих місць. Вимоги до зварювальних матеріалів. Підтвердження технологічних процесів. Контроль якості виробів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Файли до лекційного курсу.
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи та рубіжного контролю з дисципліни «Атестація зварювального виробництва» Запоріжжя: ЗНТУ – 2016.
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Атестація зварювального виробництва», Запоріжжя: ЗНТУ – 2016.