Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Зварювальні джерела живлення» є забезпечити формування загально знань і умінь , дати студенту основні знання з будови, принципів роботи і особливостей експлуатації зварювальних джерел живлення, які найбільш широко використовуються в промисловості .

Завдання навчальної дисципліни «Зварювальні джерела живлення» є ознайомлення з основами теорії типових джерел живлення для зварювання ; вивчення можливостей, призначення , переваг , недоліків і областей застосування серійних джерел живлення .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості живлення зварювальної дуги;
 • характеристики джерела живлення і дуги;
 • особливості конструктивного виконання зварювальних трансформаторів, випрямлячів, агрегатів і перетворювачів і джерел спеціального призначення;
 • марки сучасних зварювальних джерел живлення;
 • основні параметри технологічних режимів роботи джерел живлення.

вміти:

 • правильно вибрати джерело живлення для конкретного способу зварювання;
 • освоювати джерела живлення, які вводяться в роботу;
 • перевіряти технічний стан джерел живлення;
 • встановлювати технологічні параметри роботи джерел живлення.

Викладач дисципліни Савонов Юрій Миколайович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – –

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 124,8 год. 6-й 6-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
48 год. 4 год.
Самостійна робота:
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Усний екзамен Усний екзамен

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4   100
25 25 25 25

Т1 ... Т4 – теми змістових модулів.

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Загальні відомості про джерела живлення. Дуга і її властивості. Роль джерел живлення в зварювальному ланцюзі. Стан виробництва джерел живлення в країні і за кордоном. Класифікація джерел живлення Зовнішні характеристики джерел живлення. Умовне позначення джерел живлення. Процеси в дузі і приелектродних областях. Статичні характеристики дуги.

Тема 2. Стійкість енергетичної системи джерело-дуга.Зварювальна дуга змінного струму. Регулювання режиму зварювання. Питання електропостачання та експлуатації джерел живлення. Класифікація, принцип роботи однопостових зварювальних трансформаторів з нормальним і збільшеним магнітним розсіюванням.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Функціональні схеми зварювальних трансформаторів з дроселями, з рухомими обмотками, з магнітними рухливими шунтами, з подмагничиваючими шунтами, з тиристорним керуванням. конструкції і призначення окремих блоків. Електричні схеми. Трансформатори для автоматичного зварювання під флюсом. Імпульсні стабілізатори дуги. Зварювальні випрямлячі з падаючими зовнішніми характеристиками.

Тема 4. Зварювальні випрямлячі з жорсткими зовнішніми характеристиками для зварювання плавленням в СО2. Універсальні зварювальні випрямлячі. Багатопостові системи для живлення зварювальних постів. Агрегати й перетворювачі з колекторними генераторами. Осцилятори.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «зварювальні джерела живлення» для студентів кафедри «Обладнання та технології зварювального виробництва» всіх форм навчання.
 2. Комплект плакатів для пояснення схем та принципу роботи зварювальних джерел живлення дуги.
 3. Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. / О.Н.Браткова. – М.: Высшая школа, 1982. – 182 с.
 4. Дюргеров Н.Г. Саморегулирование в процессах дуговой сварки: монография /Н.Г. Дюргеров; Рост. гос. ун-т путей сообщения, Ростов н/Д, 2005. – 102 с.
 5. Дюргеров Н.Г. Оборудование для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом / Н.Г.Дюргеров, Х.Н.Сагиров, В.А.Ленивкин. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 80 с.
 6. Закс М.И. Трансформаторы для электродуговой сварки / М.И.Закс, Б.А.Каганский, А.А.Печенин. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 136 с.
 7. Закс М.И. Сварочные выпрямители / М.И. Закс. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 94 с.
 8. Кобозев В.А. Сварочные трансформаторы / В.А.Кобозев, В.В.Коваленко. – Ставрополь, 1998. – 227 с.
 9. Ленивкин В.А. Источники питания для сварки. Часть I. Сварочные трансформаторы: учеб. пособие / В.А.Ленивкин, В.С.Милютин, П.И.Петров, В.М.Евченко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1999. – 86 с.
 10. Ленивкин В.А. Источники питания для сварки. Часть II. Источники постоянного тока: учеб. пособие /В.А.Ленивкин, В.С.Милютин, П.И.Петров, В.М.Евченко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1994. – 115 с.
 11. Ленивкин В.А. Источники питания для сварки. Часть III. Специализированные источники: учеб. пособие /В.А.Ленивкин, В.С.Милютин, П.И.Петров, В.М.Евченко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1994. – 106 с.
 12. Ленивкин В.А. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах / В.А.Ленивкин, Н.Г.Дюргеров, Х.Н.Сагиров. – М.: Машиностроение, 1989. – 264 с.
 13. Ленивкин В.А. Источники питания сварочной дуги: учеб. Пособие / В.А.Ленивкин, В.М.Евченко, А.В.Павленко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2003. – 157 с.
 14. Милютин B.C. Источники питания для сварки / B.C Милютин, М.П.Шалимов, С.М. Шанчуров. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с.