Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  3

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 90

заочне - 90

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

14 год.

4 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

62 год.

74 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт.

Завдання навчальної  дисципліни:  .

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

              -  розуміння основних  понять   щодо наукової діяльності; 

-  визначати  види, ознаки наукового дослідження та надавати його загальну характеристику;

-  розуміння  методології і методів наукового дослідження.

-   надавати характеристику сфери економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати спеціальні методи економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  розуміти загальну організацію дослідження у  галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати та вміти характеризувати види наукової роботи  здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»  зі спеціальності  071  « Облік і оподаткування».

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

25

25

25

25

33

33

34

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.