Ви є тут

Головна

Загальна тема: фізика твердого тіла.

Фундаментальні наукові роботи (держбюджетні) 

НДДКР 03815  «Дослідження закономірностей формування структури та властивостей твердих тіл в умовах електричного, магнітного, механічного та температурного впливу»

Термін виконання: 2015-2018

Керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Степан Васильович Лоскутов

 

НДДКР 08415 «Розробка теоретико-практичних засад інженерно-технічної підготовки майбутніх інженерів» 

Термін виконання: 2015-2018

Керівник - кандидат фізико-математичних наук, доцент Соколов Євгеній Петрович

 

НДДКР 03812 "Розробка експериментальних методик і дослідження закономірностей структурних перетворень твердих тіл, квантово-розмірні ефекти"

Термін виконання: 2012-2015

Керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Степан Васильович Лоскутов

Досліджувалися фізико–механічні характеристики приповерхневих шарів твер-дих тіл з метою визначення впливу електромагнітних полів і механічного наванта-ження на зміни в електронній і іоній підсистемах металів, діелектриків та умов фор-мування плазми біля поверхні матеріалів.
Метою роботи є дослідження закономірностей еволюції кристалічної структури твердих тіл.
Об’єкт дослідження - взаємодія іонної та електронної підсистем приповерхне-вого шару твердих тіл.
Предмет дослідження - структурні перебудови в твердих тілах.
Методи дослідження: електричні, механічні, оптичні та теоретичні.
Розглянуто модель зчеплення частинки плазмового покриття з шорсткою пове-рхнею підкладки при плазмовому напилені. Отримано оцінки міцності зчеплення по-криття залежно від висоти шорсткості і температури підкладки.
Запропонована нова концепція мартенситного переходу в сталях і сплавах залі-за, яка вперше дає можливість пояснити існування двох різних кінетик перетворення (і відповідно структур) в концентраційному та температурному інтервалах. Виявлений вплив електричного потенціалу на кінетику контактного деформу-вання алюмінію.
Запропонований підхід до інтерпретації результатів експериментів з наноплів-ками з використанням формули, що дозволяє простежити окремо вплив різних чин-ників і отримати інформацію про розмірну і частотну залежність параметрів моделі.
Показано, що для забезпечення жорсткості демпфера вала вентилятора, най-більш вдалими є магніти, що виготовлені зі сплаву Nd15,2Fe74,99C0,51B6,6Cu1,57Ті1,38.
Область застосування – авіаційна промисловість.
СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПЛАЗМА, НАНОМЕТРОВІ ПЛІВКИ, МАГ-НІТНЕ ПОЛЕ, МАГНІТОСТРИКЦІЯ, КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ.

Загальна кількість публікацій - 69, з них: монографій - 3, авторефератів та дисертацій - 2, статей у фахових виданнях - 21, патентів - 4, науково-практичних конференцій - 16, "Тиждень науки" ЗНТУ - 20, конспекти лекцій - 1.

 

НДДКР 08412 "Розробка навчально-методичного комплексу з фізики в системі „школа – коледж - доуніверситетська інженерно –технічна підготовка» в умовах ЗНТУ"

Термін виконання: 2012-2015

Керівник - кандидат фізико-математичних наук, доцент Соколов Євгеній Петрович

Об’єкт дослідження–навчально-виховний процес з фізики в системі «Школа – коледж – доуніверситетська інженерно – технічна підготовка» в умовах ЗНТУ.
Предмет дослідження – система навчання в умовах впровадження практико-орієнтовного навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика».
Мета дослідження: впровадження теоретичних та методичних засад практико-орієнтовного навчально-методичного комплексу з фізики в системі «Школа – коледж – доуніверситетська інженерно – технічна підготовка».
Гіпотеза дослідження: суттєва якість знань поліпшиться за умови розроб-ки та впровадження в практику ЗТФ теоретичних та методичних основ практи-ко-орієнтовного навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика».
Завдання дослідження: проаналізовати психолого-педагогічну, науково-методичну літературу, практичний досвід учителів з питань реалізації єдності теорії та практики вивчення курсу фізики в різні періоди становлення її викла-дання; визначити методочні прийоми для ефективного впровадження теорети-ко-методичних засад даного комплексу в навчальний процес в умовах ЗНТУ.
Методи дослідження: теоретичні, емпіричні,експериментальні.
Результати НДР. При комплексному використанні навчально-методичного комплексу практичного спрямування курсу «Екзаменаційна фізика», оновлених принципів навчання результативність навчання суттєво поліпшується.
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРС «ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ФІЗИКА»; ПРОФІЛЬНІСТЬ, ВАРІАТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ; ШКОЛА, КОЛЕДЖ, ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА» СТАРШОКЛАСНИКІВ

Загальна кількість публікацій - 65.

 

НДДКР 08219 "Впровадження навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в системі «Профільна школа – ВНЗ»"

Термін виконання: 2009-2012

Керівник - кандидат фізико-математичних наук, доцент Соколов Євгеній Петрович

Об’єктом дослідження є навчання старшокласників в системі «Профільна школа – ВНЗ»
Предмет дослідження: система навчання старшокласників в умовах системного впровадження навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика»
Мета дослідження: впровадити теоретичні та методичні засади навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в системі «Профільна школа – ВНЗ»
Гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що суттєва якість знань поліп-шиться за умови розробки та впровадження в практику факультету загально-технічної підготовки теоретичних та методичних основ навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в системі «Профільна школа – ВНЗ».
Завдання дослідження.
З’ясувати рівень стану розробки в науково-методичній літературі  та на практиці навчання старшокласників профільній школі.
Визначити оптимальні шляхи викладання фізики в системі «Профільна школа – ВНЗ»
Впровадити теоретико-методичні засади навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в системі «Профільна школа – ВНЗ»
Експериментально перевірити доцільність впровадження в практику навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в системі «Профільна школа – ВНЗ»
Результати НДР. Результати зовнішнього незалежного оцінювання знань свідчать, що результативність навчання суттєво поліпшується при комплексному використанні  курсу «Екзаменаційна фізика» в умовах профілізації старшої школи.

 

КУРС «ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ФІЗИКА», ПРОФІЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Загальна кількість публікацій - 51.

 

НДДКР 02219 «Дослідження фізичних закономірностей структурних перетворень речовини в умовах електромагнітного та механічного впливу»

Термін виконання: 2009-2012

Керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Степан Васильович Лоскутов

Досліджувалися сплави на основі заліза, титану ВТ3–1, ОТ4–1, технічний алю-міній, дифузний розряд, компакти системи Nd–Fe–C,B,Cu, сульфід цинку, ЦТС кера-міки, наночастинки вуглецю, нанометрові композиційні металеві плівки, фізико–механічні характеристики приповерхневих шарів твердих тіл з метою  визначення впливу електромагнітних полів і механічного навантаження на зміни в електронній і іоній підсистемах металів, діелектриків та умов формування плазми біля поверхні ма-теріалів.
У роботі представлені дослідження впливу магнітного поля на контактні дефор-маційні процеси таких не феромагнітних матеріалів, як стопи титану. Виявлені експе-риментальні закономірності можна пояснити руйнуванням магнітним полем стопорів, які перешкоджають руху дислокацій, внаслідок чого підвищується їх рухливість, що приводить до збільшення пластичності металу. Експериментально перевірено існу-вання електромагнітного впливу та впливу електричного струму на втому металів. Імпульсний електричний струму збільшує  циклічну довговічність металів.  
При реалізації дифузного розряду можливо не тільки значне зниження ерозії анода, але і зменшення втрат енергії зв'язаних з неоднорідністю магнітодинамічної взаємодії в електродних плямах. Одним з резервів поліпшення покриття є вдоскона-лення процесу розпилювання дроту в електричному розряді. Знайдено функціональну залежність оптимальної швидкості розпилювання дроту від сили струму розряду пла-змотрону при нанесенні газотермічного покриття.
Проведено комплексне дослідження впливу легування, швидкого охолодження з розплаву та ущільнення під тиском продуктів гартування перед спіканням магніту складу Nd–Fe–C,B,Cu. Отримно збільшення коерцитивної сили досліджених зразків.
Виконувалися теоретичні та експериментальні дослідження нанообєктів.

МЕТАЛИ, ДИФУЗНИЙ РОЗРЯД, ПЛАЗМА, ВТОМА, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, КЕРАМІКА, НАНОЧАСТИНКИ, НАНОМЕТРОВІ ПЛІВКИ.

Загальна кількість публікацій - 58.

 

НДДКР 02216 "Експериментальні та теоретичні дослідження структурних змін поверхні твердих тіл в різних умовах зовнішнього впливу"

Термін виконання: 2006-2009

Керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Степан Васильович Лоскутов

Об'єктом дослідження були кристалічні фази в аморфному сплаві на основі заліза, ГЦК-ОЦК мартенситне перетворення, наночастинки, дифузний розряд, фізико-механічні ха-рактеристики приповерхневих шарів твердих тіл, електричні властивості скла і ЦТС керамі-ки, оптичні властивості металевих плівок. Вивчалися стопи на основі титану (ВТ3, ВТ8, ОТ4), зразки зі сплаву Н33, аморфна стрічка з стопу на основі заліза з добавкою неметалів  Si i B, оксидна кераміка ЦТС на основі твердих розчинів цирконата – титанату свинцю Pb(Zr,Ti)O3 з різними модифікуючими добавками.
Мета роботи – визначення впливу електричного і магнітного полів та динамічного ме-ханічного навантаження на зміни в електронній та іонній підсистемах металів та діелектри-ків, встановлення умови стійкості плазми біля поверхні електродів.
В роботі представлені дослідження впливу магнітного поля на фазове перетворення в стопах. Показана можливість отримання нанорідин та нанопорошків методом електричного вибуху електропровідних матеріалів в діелектричних рідинах.
Розроблено теоретичний метод розрахунку розподілу потенціалу стовпа плазми перед анодом. Показано, що стійкий дифузний розряд на аноді буде реалізований, якщо щільність струму відповідає мінімумові вольтова еквівалента теплового потоку. Запропоновано метод інтегральної оцінки стійкості дифузного розряду.
Дослідженні особливості розвитку втоми сплаву титану ОТ4-1; експериментально пе-ревірено вплив електростатичних умов на поверхні металу на його опір втомі;  досліджено вплив на характеристики втоми обробки поверхні зразків металевими кульками у магнітному полі; досліджений напружено - деформований стан приповерхневого шару зразків зі сплаву титана ВТ3-1 з напиленими плівками нітриду титана.
Досліджено поверхневу електричну провідность і коефіцієнт пропусання модифікова-ного силікатного скла; дослідженні оптични властивості силікатного скла, модифікація пове-рхні якого була виконана іонно – плазмовою обробкою при атмосферному тиску.
Виконанні теоретичні розрахунки провідності тонких металевих плівок в інфрачерво-ному діапазоні. Розраховано оптичну провідність нанометрових плівок Al, Au і Li.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідженя – пошук оптимальних тех-нологій зміцнюючих обробок металевих та діелектричних деталей.
КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ СТОПИ, ДИФУЗНИЙ РОЗРЯД, ПЛАЗМА, ВТОМА, СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, КЕРАМІКА, НАНОЧАСТИНКИ, НАНОПЛІВКИ.

Загальна кількість публікацій - 31.

 

НДДКР 06313 «Створенння навчально-методичного комплексу з фізики в системі "школа – внз в умовах модульно-рейтингової системи навчання»

Термін виконання: 2006-2009

Керівник - кандидат фізико-математичних наук, доцент Соколов Євгеній Петрович

Обєкт дослідження – процес створення навчально-методичного комплексу «Екзаменаційна фізика» в умовах модульно-рейтингової  технології навчання.
Мета роботи – розробити лекціії, практичні заняття «Екзаменаційна фізика», удосконалити плануванння навчально-виховного прцесу для різних форм навчання слухачів ФДП, скласти для них комплекти завдань для самостійної домашньої  роботи.
Методи дослідження:
- теоретичні: системний аналіз, узагальнення даних з проблеми дослідження на підставі вивчення науково-методичної літератури зпитань зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників середніх загально-освітніх навчольних закладів;
- емпіричні: спостереження за навчальним процесом, бесіди з абітурієнтами, їніми батьками, викладачами ЗНТУ; метод діагностичних контрольних робіт.
- експериментальні: навчання за допомогою курсу «Екзаменаційна фізика» в умовах профілізації саршої школи, проведення діагностичних контрольних робіт.
Результати НДР. Результати зовнішнього незалежного оцінювання знань свідчать, що результативність навчання суттєво поліпшується при комплексному використанні  курсу «Екзаменаційна фізика» в умовах профілізації старшої школи.

КУРС «ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ФІЗИКА», ПРОФІЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Загальна кількість публікацій - 36.

 

Дисертаційні роботи викладачів кафедри фізики

1.  Лоскутов С. В. Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. - Спеціальність: 01.04.13 – фізика металів. - Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.- Київ – 2005.

2.  Лоскутов С. В. Контактные электрофизические явления на напряженно-деформированной металлической поверхности. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. -  Спеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла. – НИИЧермет им. Бардина. Інститут металофізики.- Москва – 1991.

3.  Єршов А. В. Преобразование видов энергии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технічних наук. Спеціальність: 05.14.08. -"Преобразоваие видов энергии" – Московский авиационный институт. 1979. - Москва.

4. Єршов А. В. Розробка теоретичних та технологічних основ підвищення міцності зчеплення газотермічних покриттів методом іонно-дугової активації підкладки при атмосферному тиску.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -  Спеціальність: 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології», Національний технічний університет України „ Київський політехнічний інститут”. 2010. - Київ.

5. Корнич В. Г. О механизме возбуждения радикалолюминесценции кристалло -фосфоров. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. Днепропетровский государственный университет, физический факультет. Днепропетровск, 1968 г.

6. Богачева Л. С. Исследование эффекта гашения фотолюминесценции переменным электрическим полем. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. Днепропетровский государственный университет, физический факультет. Днепропетровск, 1975 г.

7. Соколов Є. П. Дрейфовий механізм переносу тепла в магнітоплазмених конфігураціях с замкнутими силовими лініями. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность: 01.04.08 – «Фізика плазми». Московський фізико-технічний інститут. 1983. - Москва.

8. Манько В. К. Генерация носителей заряда в полупроводниках под действием атомарных газов и обусловленных ею явления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. Донецкий государственный университет, физический факультет. Донецк .1986 г.

9. Лущин С. П. Влияние обработки поверхности твердого тела атомарным водородом на свойства соединения пленка-подложка и его диагностика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. Донецкий государственный университет, физический факультет. Донецк. - 1988 г.

10. 30Л0ТАРЕВСКИЙ И. В. Магнітні властивості ГЦК-фази сплавів заліза в області парапроцесу і мартенситне ГЦК↔ОЦК перетворення в сильних імпульсних магнітних полях. 01.04.07 - физика твердого тела. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико - математических наук. Донецький державний університет . 1991. - Донецк.

11. Правда М. І. Дослідження явища втомленості металевих матеріалів методом вимірювання роботи виходу електронів. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. 01.04.13 - фізика металів. 1996 р.

12. СЕРПЕЦЬКИЙ Б. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ТА СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ В УМОВАХ ДІЇ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ. - Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. 01.04.13 - фізика металів. 1999 р .

13. Гуляєва Л. В. Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.02 – «Теорія та методика вивчення фізики». Національний педагогічний університет імені М.П.Дрогоманова Міністерства освіти і науки України. 2001. - Київ.

14. КУРБАЦКИЙ В. П. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАНИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ: РАБОТА ВЫХОДА, ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТРЕСС. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Специальность 01.04.13 – физика металлов .- ЗГУ.- Запорожье, 2005.

15. Лозовенко О. А. Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки у класах фізико-математичного профілю. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.02 – «Теорія та методика вивчення фізики». Національний педагогічний університет імені М.П.Дрогоманова Міністерства освіти і науки України. 2009. - Київ.

16. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристи. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність: 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Запорізький національний технічний університет. 2015. - Запоріжжя.

  Досягнення співробітників кафедри фізики

На кінець 80-х – 90-ті роки припадає розквіт науково-дослідницької діяльності групи у складі на той час В.В. Левітіна, С.В. Лоскутова, В.В. Погосова, В.К. Манько, М.I. Правди, Б.О. Серпецького, Ю.С. Павлюткіна. Група водночас з проведенням якісного учбового процесу глибоко вивчає тонку структуру поверхневих шарів різноманітних металів та стопів сучасними фізичними методами, розробляє теорію явищ. С.В. Лоскутов за власною ініціативою розвиває дослідження впливу пластичної деформації на роботу виходу електрону з поверхневого шару металів. Співробітники групи вперше відкривають, що робота виходу електрону дозволяє завчасно провістити зародження тріщин втоми на металічній поверхні. Окрім теоретичного, це відкриття має велике практичне значення, зокрема, для деталей газотурбінних двигунів. В.В. Погосов розробляє нову кількісну теорію впливу деформації на роботу виходу електрону з поверхні металевих тіл. В.К. Манько створює відповідну апаратуру, вперше розробляє та впроваджує комп’ютерну програму, що дає можливість on-line обробляти результати рентгенівських досліджень та одержати різноманітні параметри тонкої структури твердих тіл.

 

Велику кількість експериментів проводять М.I. Правда та Б.О. Серпецький, використовуючи рентгеноструктурні дослідження, вимірювання роботи виходу електрону, випробування матеріалів на втому. Дослідження виконуються на такому рівні, що представляє інтерес для міжнародної наукової спільноти; результати вчасно публікуються колективом в авторитетних міжнародних наукових журналах. В.В. Левітін узагальнює багаторічні експериментальні та теоретичні дослідження, що кладуться в основу написаної ним монографії «Атомні коливання в твердих тілах». Монографія виходить в Кембриджі англійською мовою. Крім наукової роботи, що велася під керівництвом професора Левітіна В.В., на кафедрі виконувалась наукова робота і в інших напрямках. Вивчення електролюмінесценції, що було розпочате доц. Андріановим A.C. і Богачовою Л.С., було продовжене далі Білан Д.П. і Кубишкіним A.A. На основі цих досліджень була підготовлена кандидатська дисертація Білан Д.П. Доцент Работкіна Л.Р. разом із співробітниками виконала дуже корисну роботу на замовлення ЗТМК по реєстрації субмікронних частинок в рідкому силані. Корніч В.Г. змонтував нову дослідницьку установку для продовження вивчення різноманітних ефектів, що виникають при взаємодії атомів водню з поверхнею твердих тіл. На основі цієї установки декілька років виконувалась господарча робота з науковим підприємством Зеленограда «Електрон». Ця робота була започата асистентом Лушиним С.П., який потім вступив до аспірантури при кафедрі. Дослідження Лущіна С.П. і Корніча В.Г. стосувалися взаємодії вільних атомів водню з поверхнею ЦТС кераміки. Отримані результати дали змогу Лущину С.П. успішно захистити кандидатську дисертацію. Під керівництвом Корніча В.Г. була виконана актуальна для Запоріжжя господарча робота, що фінансувалась інститутом УкрНДІгаз, по дослідженню електропровідності пилу, який вловлюється електрофільтрами, в умовах кондиціювання пилового шару водяною парою. На основі проведених досліджень співробітник інституту Огибалов Ю.С. захистив кандидатську дисертацію. В кінці 1989 року Корніч В.Г., Манько В.К., Барвінок О.Д., Парушев O.K. власноруч перебудували аудиторію № 321, де розмістили серійну вакуумну установку УВН-75 для виготовлення тонких плівок металів, напівпровідників і діелектриків, Установку привели повністю в робочий стан в 1990 році. В цьому ж приміщенні була також встановлена вакуумна лабораторна установка ВУП-4, яка призначена для вакуумного виготовлення тонких плівок термічним або катодним розпиленням. Кафедра планувала широке наукове співробітництво з підприємствами електронного профілю. Але обставини склалися, на жаль, так, що електронні технології на території України, починаючи з 1991 року, миттю перестали існувати. Незважаючи на це, вакуумні установки кафедра використовує і сьогодні в держбюджетній науковій роботі.

Кількість підготовлених спеціалістів; Співробітники кафедри захистили 18 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Кількість кандидатських дисертацій, що готуються – 3.