Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення із теоретичними основами організації функціонування технічної, правової, технологічної, інформаційної та економічної сфери роботи транспортних  систем промислових підприємств. 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

 • основи планування обсягів постачань і розрахунку ресурсів для організації перевезень та вантажопереробки сировини і готової продукції промислового підприємства;
 • методику розрахунків кількості транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів, штатної чисельності обслуговуючого персоналу на під’їзних коліях промислових підприємств;
 • принципи встановлення критеріїв вибору постачальників та інших суб'єктів, що беруть участь в організації транспортного процесу при зовнішніх перевезеннях сировини та готової продукції промислових підприємств;
 • головні критерії вибору учасників перевізного процесу; порядок ведення договірної роботи з організації перевезень вантажів на промислових підприємствах;
 • положення законодавчих документів щодо організації перевезень вантажів на промислових підприємствах;
 • типову структуру управління функціональними підрозділами підприємства, які причетні до організації транспортного процесу;
 • технологію технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
 • принципи управління зовнішніми перевезеннями; системи організації документального оформлення перевізного процесу на промислових підприємствах;
 • порядок обліку виконання перевезень та платежів за надані послуги на промислових підприємствах при використанні власних вантажних вагонів;
 • принципи організації претензійної роботи за договорами перевезень вантажів на промислових підприємствах;
 • методику розрахунку і аналізу показників роботи транспортного підрозділу промислового підприємства.

 
вміти
 

 • планувати обсяги постачань і виконувати розрахунок ресурсів для організації перевезень та вантажопереробки сировини і готової продукції промислового підприємства;
 • розраховувати кількість транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів, штатну чисельність обслуговуючого персоналу;
 • встановлювати критерії підходів та здійснювати вибір постачальників та інших суб'єктів, що беруть участь в організації транспортного процесу при зовнішніх перевезеннях сировини та готової продукції промислових підприємств;
 • обирати головні критерії вибору учасників перевізного процесу  з огляду на інноваційні маркетингові дослідження у транспортній сфері;
 • вести договірну роботу з організації перевезень вантажів на промислових підприємствах;
 • застосовувати положення законодавчих документів при організації перевезень;
 • організовувати структуру управління функціональними підрозділами підприємства;
 • організовувати оптимальну схему технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
 • організовувати роботу підрозділів з управління зовнішніми перевезеннями у власних вагонах;
 • удосконалювати систему організації документального оформлення перевізного процесу на промислових підприємствах;
 • організовувати облік виконання перевезень та платежів за надані послуги;
 • організовувати претензійну роботу; розраховувати і аналізувати показники роботи транспортного підрозділу промислового підприємства;
 • виконувати розподіл транспортних витрат по переділах виробництва та оформляти звітність транспортного підрозділу.

 
Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій