Ви є тут

Головна

Виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
Навчальний план напряму 6.010201 «Фізичне виховання» передбачає проходження студентами виробничої практики в ДЮСШ (СДЮСШОР, школі-інтернаті спортивного профілю, відділеннях ШВСМ, СК тощо) у якості тренера.
Проведення виробничої практики відбувається на 4 курсі (8 семестр). Тривалість практики складає 8 тижнів.
Метою практики є вдосконалення знань та опанування сучасними методами організації роботи, що необхідні для здійснення професійної діяльності. Для досягнення поставленої мети під час практики вирішуються наступні завдання:

 • ознайомлення студентів з новими технологіями, прогресивними формами організації праці в галузі фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту в умовах ринкової економіки;
 • надання знань щодо організаційної структури, системи матеріального, фінансового, медичного та наукового забезпечення об'єктів практики;
 • ознайомлення із специфікою роботи тренерів-викладачів ДЮСШ та СДЮШОР;
 • набуття студентами знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків з урахуванням специфіки роботи та вимог роботодавців;
 • оволодіння сучасними засобами та методами наукових досліджень в дитячо-юнацькому спорті;
 • підвищення   конкурентоспроможності  фахівців  на   ринку праці   у галузі фізичного виховання,  олімпійського та професійного спорту.

Після проходження практики студента повинен:
знати:

 • основній положення сучасної теорії та методики підготовки спортсменів;
 • мету, завдання, принципи, засоби, методи навчання та тренування з обраного виду спорту;
 • суть та зміст структури підготовки до змагань з урахуванням закономірностей періодизації спортивного тренування;
 • методику набору і відбору перспективних дітей у спортивні секції;
 • особливості організації та проведення змагань з обраного виду спорту;
 • матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу та змагань.

вміти:

 • ефективно використовувати основні положення загальної теорії та методики підготовки спортсменів;
 • здійснювати навчально-виховний процес в обраному виді спорту з урахуванням вимог сучасних науково-методичних концепцій програмування, контролю та управління процесом фізичної підготовки спортсменів;
 • застосовувати основні положення теорії спорту для розв’язання завдань набору та відбору спортсменів;
 • організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту, виконувати функції судді та представника команди, дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні тренувальних занять та змагань.

Керівництво проходженням практики в ДЮСШ та СДЮШОР здійснюється кафедрою управління фізичною культурою та спортом, в функції якої входить: призначення керівника практики; розробка методичної документації; проведення нарад методистів; методичне керівництво бригадами студентів-практикантів; поточний контроль за проходженням практики; проведення захисту практики; підведення підсумків практики; надання пропозицій, щодо вдосконалення програми, організації та методичного забезпечення практики.
Виробничу практику студенти  проходять на спортивних базах м. Запоріжжя.
Підсумком проходження виробничої практики є диференційований залік.