Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» підготовки бакалавр спеціальності 016 «Спеціальна освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань, вмінь, і навичок з проведення наукових досліджень.
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів, що сприяє формуванню їх пізнавальних здатностей, спрямованості на постійну самоосвіту та безперервне навчання.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальних курс тісно пов’язаний з колекційною педагогікою, колекційною психологією, соціологією, педагогікою, психологією, та іншими спеціальними дисциплінами.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Методологія, теоретичні та експериментальні методи наукових досліджень у спеціальній освіті.
2. Методика тестування, вимірювання та оформлення наукових досліджень.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» є формування знань, вмінь і навичок для проведення наукових досліджень у вибраній галузі та озброєння студентів елементами методики наукових досліджень, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності. Дисципліна «Основи науково-дослідної роботи» спрямована на оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи та написання дипломної праці.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» є

  1. Дати студентам уявлення про логіку проведення наукових досліджень.
  2. Ознайомити з методологією проведення наукових досліджень у спеціальній освіті.
  3. Ознайомити з методикою написання і оформлення студентської наукової роботи.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

  • терміни та поняття науково-дослідної роботи, класифікацію науково-дослідних робіт;
  • види та напрямки наукових досліджень у спеціальній освіті;
  • інформаційні основи науково-дослідної роботи, методи пошуку наукової інформації;
  • алгоритм побудови наукового дослідження;
  • поняття про об’єкт і предмет наукових досліджень;
  • методологію наукових досліджень, характеристики і можливості використання педагогічних і супутніх методів наукового дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи;
  • етапи, види, структуру і тривалість педагогічного експерименту;
  • способи формування груп для проведення педагогічного експерименту;
  • особливості і алгоритм оформлення наукової роботи.

вміти :

  • користуватися сучасними джерелами наукової інформації;
  • ставити мету, визначати завдання і гіпотезу досліджень;
  • планувати та проводити експеримент;
  • обробляти отримані дані за допомогою методів математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей.
  • застосовувати у практичній діяльності отримані знання, використовувати педагогічні і супутні методи наукового дослідження у написанні кваліфікаційних робіт зі спеціальної освіти.