Ви є тут

Головна
  1. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко (ФЕУ-513М) // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
  2. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов (КНТ-421М), О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
  3. Пуліна, Т.В. Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк (ФЕУ-511) // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
  4. Анпілогов, Д.І. Порівняння точності чисельного інтегрування при використанні інтерполяційних поліномів / Д.І. Анпілогов, Д.В. Калініченко (РТ-315) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р., в 4 томах, т.1: тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С. 344-346.
  5. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський (ФЕУ-510) // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 40-46. EIR ZNTU
  6. Пуліна, Т.В. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш (ФЕУ-519) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С.152-159.EIR ZNTU
  7. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець (ФЕУ-519) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
  8. Коротунова, О.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, О.С. Замбурська О.С. (ФЕУ-518) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6, с.91-95.EIR ZNTU