Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Навчальні  дисицпліни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Філософія»

Метою викладання – є формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності, щоб студенти, майбутні спеціалісти, магістри, науковці, збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:
–    на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, її історії, її основних сучасних напрямків, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію пізнання;
–    на фундаментальному рівні – змісту філософії, її сутності, предмету та структури, її історії, осягнули завдання, принципи й функції таких складових філософії, як онтологія, гносеологія, логіка, аксіологія;
–    на практично-творчому рівні – фундаментальних основ філософії та її еволюції, а також основних змістів вітчизняної філософської думки.
Основними завданнями є:
–    викласти загальні засади філософії, визначити передумови її виникнення, логіку розвитку та основні напрями й тенденції розгортання;
–    розкрити зміст історико-культурного розвитку людства як процесу розвитку філософії;
–    надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики філософського знання, його основні поняття, категорії, проблеми, імена;
–    сформувати навички творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку;
–    сприяти формуванню світоглядних цінностей, гуманізації особистості.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Філософія» студент повинен –
знати:
–    структуру філософського знання, основні філософські категорії (поняття), проблеми, імена;
–    мати базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
–    основні течії та напрями в історії філософії;
–    закономірності розвитку історії, економіки, права, релігійних уявлень людства; засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її людинотворчу природу;
–    оволодіти філософським способом мислення, основними філософськими принципами та першоджерелами;
–    розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
вміти:
–    практично використовувати основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;
–    змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
–    досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
–    будувати універсальну макромодель соціальної дійсності у процесі суспільної діяльності та особистого життя;
–    аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні, правові й інші особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
–    застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності; застосовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення.     

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр)
є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей    

Проф. Бондаренко О.В.;  доц. Арсентьєва Г.О.;  доц. Бондаревич І.М.;  доц. Головко Л.В.;  доц. Дєвочкіна Н.М.;  доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Коваль В.М.;  доц. Повзло О.М.;  доц. Тарадайко С.М.;  (сум.)  доц. Гайворонська Т.О.

 

Назва

Кіл.

Рік

 

Автор

1

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

2

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів III к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

3

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н, доцент.

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

4

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 2

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

5

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 1

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

6

Посібник-довідник для самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської)» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

7

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (подолання лексичних труднощів)» для спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

8

2006

Бондаренко О.М., викл.

8

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

2

2009

Кулабнєва О.А., викл.

 

Підгорна Г.Б., ст.викл.

9

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

10

Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для IV курсу всіх форм навчання «Ділове мовлення» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2008

Дмитракова Н.Ю., асист.

11

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету денної форми навчання

3

2008

Дуйко Є.О., асист.

12

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів IV-V к.  спеціальності 7.030507 «Технічний переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

6

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

13

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» II та III курсу денної форми навчання

3

2009

Кулабнева О.А., викл.

Калантаєва О.О., викл.

14

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з німецької мови як другої іноземної» на III етапі вивчення другої іноземної мови (8-9 семестр) для спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

4

2006

Малюко Т.В., викл.

15

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів   II к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

16

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ділова німецька мова» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

9

2006

Волошук В.І., доцент

17

Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

18

Методичні вказівки до роботи з технічною літературою з дисципліни «Практика перекладу з французької мови як другої іноземної» для студентів V курсу спеціальності «Технічний переклад»

5

2006

Серга Н.В., ст.викл.

19

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови, французької» для студентів 3-4 к. спеціальності «Переклад», денна форма навчання (2 Частина)

20

2008

Серга Н.В., ст.викл.

20

Методичні вказівки «Business Letter Writing» до практичних занять з англійської мови для студентів III к. спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Лешенко Г.А., доцент, к.філ.н.

21

Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів заочників І курсу гуманітарного факультету спеціальності «Дизайн»

(Частина 1)

5

2009

Правда Н.А., викл.

22

Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни «Граматика німецької мови» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

1

2009

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

23

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Порівняльна лексикологія англійської та українських мов» для студентів спеціальності «Переклад»

2

2003

Войтенко С.В., ст.викл. каф. ін. м.

24

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

7

2006

Афанасьєва А.Б., ст.викл.

25

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства німецької мови як другої іноземної для студентів 2 курсу спеціальності «Переклад»

5

2006

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

26

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2005

Волошук В.І., викл.

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері» для студентів спеціальності «Переклад»

5

2006

Кущ Є.О, викл.

28

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

29

Дидактичний матеріал до модульного контролю з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» для студентів спеціальності «Переклад» всіх форм навчання

39

2007

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

30

Конспект лекцій з курсу «Історія зарубіжної літератури (17ст - поч. 19 ст)» для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Переклад»

25

2007

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

31

Методичні вказівки з англійської мови для реферування та анотування ділових англійських текстів спеціальності «Переклад» денної форми навчання

2

1999

Войтенко С.В., ст.викл.

Суворова Т.М., ст.викл.

32

Методична розробка розмовних тем з французької мови як першої так і другої іноземної мови для студентів спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2001

Серга Н.В., ст.викл.

33

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст» для студентів спеціальності «Технічний переклад»

1

2004

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

34

Методичні вказівки до фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів І та ІІ курсів спеціальності «Технічний переклад» денної форми навчання

1

2006

Серга Н.В., ст.викл.

35

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів спеціальності «Переклад»

1

2002

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

36

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства французької мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу спеціальності «Переклад»

1

2005

Серга Н.В., ст.викл.

37

Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів) спеціальності «Технічний переклад»»

1

2006

Соболь Ю.О., доцент, к.філ.н.

Суворова Т.М., ст.викл.

4

38

 

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови для студентів 3 курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

 

1

 

 

 

2010

 

 

Волошук В.І к.філ.н., доцент

 

39

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів курсів спеціальності»Міжнародні економічні відносини гуманітарного факультету денної форми навчання,друга частина.

 

1

 

2011

 

Білогуб Л.П,викл.

 

40

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи.

1

2010

Пігорна А.Б.

 

 

 

 

41

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичної та самостійної роботи з дисципліни

“Грамматика німецької мови”

для студентів 3 курсу ГФ спеціальності „Переклад” денної форми навчання

1

2010

Волошук В.І.

 

42

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

 

43

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

44

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

45

Методичні вказівки до контрольніх робіт

з дисципліни "Практичний курс німецької мови"

для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад”

1

2010

Гура Н.П.

 

 

46

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

„Практичний курс основної іноземної мови” (домашнє читання) для студентів 1 курсу

спеціальності 7.030507 „Переклад” усіх форм навчання. Частина 1 та 2

1

2010

Хавкіна О.М.

 

 

47

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

48

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» гуманітарного факультету денної форми навчання, друга частина

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

49

  Тексти (конспект) лекцій з дисципліни

“Порівняльна граматика англійської та української мов”

для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад”

1

2011

Кущ Е. О.

 

Методичні вказівки:

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 6-му курсі (12 семестр) здобувачи виконують магістерські роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист магістерської роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у менеджменті та публічному адмініструванні. Організація виконання магістерських робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки спеціалістів передбачено проведення переддипломної практики – 4 тижні (10 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

 

Дивитись "Положення про кафедру"

Файл: 

Методичні вказівки:

 

План видань навчально-методичної літератури на 1-ий семестр 2015/2016 навчального року


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова
1. Конспект лекцій з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напрямку 6.050103 "Програмна інженерія" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
2. Конспект лекцій з дисципліни “Компонентні технології в САПР" для студентів професійного напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни “Розробка загальнопрограмного забезпечення САПР” для студентів напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” денної форми навчання Сердюк С.М., Качан О.І. 50 5 укр.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни “Ергономічні питання побудови людино-машинних систем” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” напряму 6.050103 "Програмна інженерія" Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 46 5 укр.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 1 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 2 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання Сердюк С.М. 30 5 укр.
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” для студентів спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” (всіх форм навчання) Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 26 5 укр.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання Притула А.В., Онищенко В.Ф., Качан О.І. 90 5 укр.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення Дейнега Л.Ю., Левада І.В. 66 5 укр.

 

Кафедра журналістики готує:

 

Бакалавр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "фотокореспондент, відповідальний секретар редакції, фахівець з інтерв'ювання ЗМІ ".
Магістр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів")

Список основних навчально-методичних робіт кафедри журналістики за останні 5 років:

2012 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина 19-поч.20 ст.)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г. С. Скуртул. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 46 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Комунікаційні технології» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Документознавство та архівознавство» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: І.Ю.Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: В. П. Бєломорець, О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 32 с.

2013 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Книгознавство та бібліотекознавство» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 9. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційні агентства» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030505 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 34 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія твору і тексту» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 58 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 15. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 16. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 17. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 18. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 19. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 20. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література (ХІХ ст.)" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Типологія друкованих ЗМІ» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. — 58 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економічна проблематика ЗМІ» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія та історія видавничої справи та редагування” для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030301, 7.03030101, 8.03030101 «Журналістика» / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 40 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової комунікації» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : О.Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Радіожурналістика. Радіожанри» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.Ю. Селюкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика. Практикум» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.030505 – ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 – здоров’я людини, фізична реабілітація6 (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 8. Методичні рекоменації до вивчення курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фотожурналістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні (Фонетика. Орфографія)» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 c.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорії масової поведінки» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 c.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Літературна праця журналіста» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О.Ю. Пода. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 14. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

 2015 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 82 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 62 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  30 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика ЗМІ» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності: 6.030301 – журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  38 с.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 
2016 рік
 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Морфологія) для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіакритика» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 6. Навчальний посібник з дисципліни «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методологія дослідження соціальних комунікацій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 8. Ознайомча, навчальна, виробнича, асистентська практика. Методичні рекомендації для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / К. В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 12. Тексти лекцій з дисципліни «Теорії масової поведінки» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Н.О.Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 102 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Система організаційної роботи прес-служби та перс-секретаря" для студентів ІІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика" / Укл :Н.В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 32 с.

 

2017 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Телевиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: К.В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика в ЗМІ» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Синтаксис простого ускладненого речення) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література"  для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 "Журналістика" / Укл : С.А. Панченко.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 58 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальне виробництво" для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл. : К.В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.– 38 с.

2018 рік

 1.   Пода О.Ю. Соціологія масової комунікації для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  6.030301 – «Журналістика» / Укл. О. Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 2. Тонкіх І.Ю. "Історія української культури" для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  051 – «Економіка» / Укл. І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 3. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Газетно-журнальний менеджмент» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Прикладні  соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 5. Скуртул Г.С. Агенційна журналістика: Навчально-методичний посібник / Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 122 с.
 6. Волинець Г.М. Українська мова у професійному спілкуванні: Навчально-методичний посібник / Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 132 с.

Методички

Кафедрою розроблено, погоджено та затверджено тимчасові ОКХ та  ОПП підготовки спеціалістів за напрямом 6.050403 “Інженерне матеріалознавство» та спеціальностями 7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство» та 7(8).05040305 «Термічна обробка металів».

У 2016 р. затвержено стандарт вищої освіти України зі спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"  та освітньо-професійна програма підготовки другого (магістерського) рівня. Також було розроблено положення про кафедру.

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.050403 (13 Механічна інженерія) розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 6-му курсі (11 семестр) студенти спеціальності 132 Матеріалознавство виконують дипломні роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист дипломної роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми дипломних робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у сфері розробки та втілення нових технологій термічної обробки в авіа – та машинобудуванні. Організація виконання дипломних робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Щорічно кафедра складає на кожний семестр плани підготовки та подання до видавництва університету в електронному вигляді розробки методичного забезпечення навчального процесу, які узагальнюються в єдиний загально-університетський план підготовки та видання методичної літератури. Виконання цього плану постійно контролюється, що дає змогу виконувати його повністю. Усі методичні розробки в електронному вигляді знаходяться на сайті http://fm-zntu.at.ua/ кафедри, а також в електронному фонді бібліотеки.

У 2011 році під авторством Бєлікова С.Б., Коваля А.Д., Лазечного І.М. та Степанової Л.П. вийшов навчальний посібник «Матеріалознавство. Лабораторний практикум» із грифом МОНмолодьспорту України. Зазначений посібник як на паперовому, так і електронному носіях є в бібліотеці ЗНТУ і ним постійно користуються студенти денного та заочного відділень. Підготовлено до друку навчальні посібники з фахових дисциплін «Спеціальні сталі та стопи в ГТУ», «Кольорові метали та сплави», «Методи локального поверхневого оброблення». У 2005 р. вийшов із друку п’ятимовний двотомний термінологічний словник «Метали» (1036 с), до складу авторського колективу входять проф., д.т.н. Бєліков С.Б., Коваль А.Д., Ольшанецький В.Ю.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проведення переддипломної практики (стажування) – 4 тижні (11 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

 

 

Сторінки