Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Перелік  навчально-методичних  документів  кафедри,  які  підлягають  оновленню  та  створенню  у  поточному  періоді:

Робочі  програми

Програма навчальної дисципліни «Спеціальні розділи філософії та психології» підготовки магістрів напрямів підготовки та спеціальностей факультетів М, Т, Е, ІФ, РТ, КНТ ЗНТУ.

Робоча програма з дисципліни «Спеціальні розділи філософії  та  психології» підготовки магістрів напрямів підготовки та спеціальностей факультетів М, Т, Е, ІФ, РЕТ, КНТ ЗНТУ.

Методичні  вказівки

Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.

Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.

Методичні рекомендації з курсу «Психологія» (для студентів-бакалаврів спеціальностей ЕГІ заочної форми навчання) / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О.
 

На кафедрі «Комп’ютерні системи та мережі» приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

Крім того, кафедра комп’ютерних систем та мереж разом з кафедрою програмних засобів та кафедрою обчислювальної математики організує проведення Всеукраїнської олімпіади з програмування у форматі АСМ у південному регіоні України. Це командна олімпіада, у якій беруть участь студенти та школярі Запоріжжя та усього південного регіону України. Всі зацікавлені студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, під час яких визначається рівень знань студентів з мови програмування C++, мови опису апаратури VHDL, комп’ютерного інжинірингу. За результатами змагань студенти щорічно займають призові місця у всеукраїнських та регіональних олімпіадах, про що свідчать Почесні грамоти, якими нагороджуються переможці.

З метою обміну досвідом та науково-методичними матеріалами викладачі кафедри постійно співпрацюють з викладачами споріднених кафедр провідних вищих навчальних закладів України: з кафедрою ЕОМ та кафедрою прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету, з кафедрою ЕОМ та кафедрою САПР Київського національного технічного університету «КПІ», з кафедрою автоматизації виробництва обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Кафедрою розроблено, погоджено та затверджено тимчасові ОКХ та  ОПП підготовки спеціалістів за напрямом 6.050403 “нженерне матерыалознавство» та спеціальностями 7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство» та 7(8).05040305 «Термічна обробка металів».

У 2016 р. затвержено стандарт вищої освіти України зі спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"  та освітньо-професійна програма підготовки другого (магістерського) рівня. Також було розроблено положення про кафедру.

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.050403 розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 5-му курсі (10 семестр) студенти спеціальності 7.05040305 виконують дипломні проекти та роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист дипломного проекту та роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми дипломних проектів та робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у сфері розробки та втілення нових технологій термічної обробки в авіа – та машинобудуванні. Організація виконання дипломних проектів та робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Щорічно кафедра складає на кожний семестр плани підготовки та подання до видавництва університету в електронному вигляді розробки методичного забезпечення навчального процесу, які узагальнюються в єдиний загально-університетський план підготовки та видання методичної літератури. Виконання цього плану постійно контролюється, що дає змогу виконувати його повністю. Усі методичні розробки в електронному вигляді знаходяться на сайті http://fm-zntu.at.ua/ кафедри, а також в електронному фонді бібліотеки.

У 2011 році під авторством Бєлікова С.Б., Коваля А.Д., Лазечного І.М. та Степанової Л.П. вийшов навчальний посібник «Матеріалознавство. Лабораторний практикум» із грифом МОНмолодьспорту України. Зазначений посібник як на паперовому, так і електронному носіях є в бібліотеці ЗНТУ і ним постійно користуються студенти денного та заочного відділень. Підготовлено до друку навчальні посібники з фахових дисциплін «Спеціальні сталі та стопи в ГТУ», «Кольорові метали та сплави», «Методи локального поверхневого оброблення». У 2005 р. вийшов із друку п’ятимовний двотомний термінологічний словник «Метали» (1036 с), до складу авторського колективу входять проф., д.т.н. Бєліков С.Б., Коваль А.Д., Ольшанецький В.Ю.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки спеціалістів передбачено проведення переддипломної практики – 4 тижні (10 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

 

 

План видань навчально-методичної літератури на 1-ий семестр 2015/2016 навчального року


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова
1. Конспект лекцій з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напрямку 6.050103 "Програмна інженерія" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
2. Конспект лекцій з дисципліни “Компонентні технології в САПР" для студентів професійного напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни “Розробка загальнопрограмного забезпечення САПР” для студентів напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” денної форми навчання Сердюк С.М., Качан О.І. 50 5 укр.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни “Ергономічні питання побудови людино-машинних систем” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” напряму 6.050103 "Програмна інженерія" Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 46 5 укр.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 1 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 2 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання Сердюк С.М. 30 5 укр.
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” для студентів спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” (всіх форм навчання) Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 26 5 укр.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання Притула А.В., Онищенко В.Ф., Качан О.І. 90 5 укр.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення Дейнега Л.Ю., Левада І.В. 66 5 укр.

 

Флаги

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини»

Спеціалізація  – «Міжнародний бізнес»

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців здійснюються за рівнем «бакалавр» та «магістр».

Головною метою освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію "Бакалавр з міжнародних економічних відносин" і володіють інтегральною компетентністю, яка полягає в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних відносин, зокрема, професійної діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

Випускники, які здобувають освіту за програмою "магістр", отримують кваліфікацію "Магістр з міжнародних економічних відносин" та спеціалізацію "Міжнародний бізнес". Вони володіють загальними й фаховими компетентностями, які полягають у здатності аналізувати моделі розвитку національних економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській системі, вмінні оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках, здатності застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку бізнесу та світового господарства.

Фахівець за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" зі спеціалізацією "Міжнародний бізнес" готовий до професійної діяльності у компаніях, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банках та інших фінансових установах, державних структурах, посольствах і торговельних представництвах, засобах масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Може обіймати такі посади: економіста-аналітика міжнародного бізнесу; економіста з міжнародної торгівлі; економічного радника; фінансового аналітика; аналітика світових товарних ринків; експерта з фінансово-економічної діяльності; фахівця з інвестиційного бізнесу; менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Файл: 

Навчальні курси для спеціальності  281 "Публічне управління та адміністрування"

Навчальні курси для спеціальності  6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

 • Адміністративний менеджмент
 • Конфліктологія
 • Логістика
 • Менеджмент
 • Методи прийняття управлінських  рішень
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організації
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом

Навчальні курси для спеціальності  8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

 • Корпоративне управління
 • Менеджмент  організацій
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Публічне адміністрування
 • Управління змінами
 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент
 

Інформатика та комп’ютерна техніка

Вивчаються основи архітектури сучасної техніки, базові поняття інформатики, інформацйійних технологій, операцій з даними, оволодіння підготовкою документів середньої складності, виконанням файлових операцій, настроюванням операційної системи, роботою з електронними таблицями, обробкою зображень, користування пакетом наукової графіки, комп‘ютерного перекладу текстів, обміну інформацією з використанням Інтернету.

Вища математика

Вивчаються основи математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач, прийоми дослідження і розв’язання математично формалізованих задач; формуються уміння та навички моделювання реальних економічних процесів.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Вивчаються кількісні та якісні методи та засоби аналізу закономірностей еволюції систем прикладного напряму, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності. Формуються базові знання з основ застосування ймовірнісно–статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.

Інформаційні технології в туризмі

Формується комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій; уміння та навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі; знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом

Інформаційні системи і технології в управлінні

Формується комплекс теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем в управлінні, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах управління

Економіко-математичне моделювання

Вивчаються предмет та особливості застосування математичного програмування в економіці; задачі лінійного програмування; теорія двоїстості; цілочислове програмування; нелінійні моделі оптимізації; принципи побудови економетричних моделей; моделі парної та множинної лінійної регресії; узагальнені економетричні моделі; економетричні моделі динаміки; аналіз та управління ризиком в економіці; система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Формуються навички та вміння побудови економіко-математичних моделей, їх розв’язання, використання для аналізу та прогнозування.

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Вивчаються методи мережевого планування; теорія масового обслуговування; задачі про призначення на роботу; теорія гри, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Формуються навички та вміння застосовувати адекватні економіко-математичні моделі для аналізу та обґрунтування раціональних рішень в управлінні персоналом.

Економетрика

Вивчається сукупність методів і моделей, які дозволяють на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію досліджувати кількісне вираження загальних (якісних) залежностей. Формуються навички побудови та розвитку моделей парної та множинної лінійної регресії, побудови адекватних статистичним даним моделей, застосуванням пакетів комп’ютерних програм економетричного аналізу статистичних даних

WEB дизайн та HTML програмування

Формується комплекс теоретичних знань і практичних умінь по створенню статичних та динамічних електронних видань з допомогою програмних пакетів.

Назва навчально-методичного видання

Автори

 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72 с.

Ґудзь П.В.  проф., Прушківський В.Г. доц., Кримська Л.О. доц., 

Пуліна Т.В. доц.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи  магістра: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72 с.

Ґудзь П.В.,  проф. Прушківський В.Г. доц., Кримська Л.О. проф.,

Пуліна Т.В. доц..

Дивитись повний перелік навчально-методичних робіт кафедри менеджменту

 

 

 

 

№ з/п

Назва видання

Автори

Рік вид-ння

1

Методичні рекомендації до курсу «Практикум з загальної психології»

Хрустальова М. С., Бородулькіна Т. О.

2008

2

«Сімейне консультування».  Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Психологія сім’ї»

Хрустальова М. С.

2009

3

Ігровий практикум в соціальній роботі

Бородулькіна Т. О.

2008

4

Методичні матеріали до семі-нарських занять з дисципліни «Психологічні основи проф-орієнтації»

Бородулькіна Т. О.

2009

5

Плани лабораторних та семінар-ських робіт з курсу «Психо-фізіологія»

Шевченко С. І.

2009

6

Методичні рекомендації до  проведення тренінгу формуван-ня образу професії для виклада-чів психологічних дисциплін

Бородулькіна Т. О.

2009

7

Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2009

8

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Психологія особистості»

Бондар Н. Є.

2009

9

Тексти (конспект) лекції з дисципліни «Етика та естетика» ч. 1 Етика

Гайворонська Т. О.

2009

10

Методичні матеріали (плани) до семінарських занять з дисцип-лінни «Філософія»

Гайворонська Т. О

2009

11

Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія реклами і маркетингу»

Бородулькіна Т. О.

2009

12

Методичні вказівки до лабора-торних робіт «Спостере-ження як метод психологічних дослід-жень»

Хрустальова М.С., Бородулькіна Т.О.

2009

13

Плани семінарських занять з курсу «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2010

14

Плани практичних та семінар-ських занять з курсу «Психодіаг-ностика»

Шевченко С.І.

2010

15

Методичні матеріали до прак-тичних та семінарських занять з дисципліни «Методика викла-дання психології»

Бородулькіна Т. О.

2009

16

Методичні вказівки до самос-тійної роботи з курсу «Психо-діагностика»

Шевченко С.І.

2010

17

Методичні вказівки до напи-сання курсових робот з курсу «Загальна психологія»

Бородулькіна Т.О.,

Іванова О.К.,

Репецька А.В.

2010

18

Методичні вказівки до оформлення та захисту випуск-них робіт

Репецька А.В.

2010

19

Методичні рекомендації до семінарських занять з дис.-ципліни “Вікова психологія”

Бондар Н.Є.

2011

20

Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з курсу  «Методика та організація наукових досліджень»

Походенко С.В.

2012

21

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи біології та генетики людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

22

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Геронтопсихологія»

Іванова О.К

2012

23

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

24

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біології та генетики людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

25

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

26

Методичні рекомендації з курсу  «Основи сучасного PR»

Бондар І.В.

2012

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2012

28

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2012

29

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психологічної практики» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Філатов В.Ю.

2012

 

Сторінки