Ви є тут

Головна

Приклади оформлення документів

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

К А Ф Е Д Р А ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ ______________________________­­_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив

ст. гр.                                                                                __________________ 

 

 

Керівник                                                                           __________________

 

 

 

 

 

20___ рік

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра  ______________________________________________________________

Дисципліна ____________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________________

              Курс __________ Група __________ Семестр _____________

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студентові

______________________________________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи): _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ЗМІСТ розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): ____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: _________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

 

Назва етапів курсового проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _______________________

                                  (підпис)

Керівник ______________________                                       ____________________

                                  (підпис)                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

 

«____»  _____________________ 20 ___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА _____________________________________

 

 

«До захисту допущено»

зав. кафедрою

_____________________

                                                                                                                                                                                           (підпис)

«__» ___________ 20__ р.

                                                                                                                                                                                          (дата)

 

 

___________________________________

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Спеціальність: ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник –

________________________

 

 

 

 

 

 

Нормоконтролер

____________________________________________________________________

(посада)                                                       (підпис і дата)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 20___

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра_________________________________________________________

Спеціальність____________________________________________________

                         Курс________ Група____________ Семестр_________

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

на дипломну роботу студентові

 

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

  1. Тема роботи__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

  1. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________

 

  1. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань що їх належить розробити):________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

5.  Дата видачі завдання:________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

пор.

Назва етапів

дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент___________

           (підпис)

 

 

 

Керівник___________

           (підпис)

 

«___» ______________20____р.

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: «Назва дисципліни»

на тему: «Назва теми»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав (-ла): студент (-ка)

_______ курсу

групи __________________

П.І.Б.

 

 

 

Перевірив:                                                                  вчене звання, ступінь, П.І.Б. викладача

                                                                                    

 

Запоріжжя 20___

ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

 

РЕФЕРАТ

ДР: 75 с., 3 рис., 1 табл., 2 додатки, 62 джерела.

Об'єкт дослідження – переклад текстів бізнес-комунікації англійської та української мов з огляду на їх жанрово-стилістичні особливості.

Мета  роботи – дослідження текстів бізнес-комунікації української й англійської мов, визначення їх лінгвістичних й екстралінгвістичних особливостей та труднощів їх перекладу.

Методи дослідження – системно-функціональний метод; метод компонентного аналізу; метод стилістичного аналізу; метод словникових дефініцій; компаративний метод; метод перекладацького аналізу.

В першому розділі дипломної роботи окреслено жанрово-стилістичну приналежність текстів бізнес-комунікації, виокремлено екстралінгвістичні особливості, що зумовлюють їх специфіку, проаналізовано і визначено жанрові різновиди досліджуваних типів текстів. В другому розділі надані детальні характеристики досліджуваних в роботі жанрів контракту та ділового листа, а саме їх лексичні, граматичні та композиційні особливості, а також їх стильові ознаки загалом. Третій розділ роботи містить порівняльний аналіз зазначених типів документів англійською та українською мовами, надає характеристику специфіці їх перекладу через аналіз застосованих перекладацьких трансформацій. В результаті проведеного дослідження та аналізу запропоновано алгоритм перекладу текстів бізнес-комунікації і визначені загальні рекомендації стосовно процесу їх перекладу. В додатках надано глосарій найчастіше вживаних в досліджених типах текстів канцеляризмів, штампів та усталених виразів обох мов, а також безпосередньо приклади перекладу контрактів та бізнес-листів.

СТИЛІСТИКА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ, ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ, ТЕКСТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ, ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ, КОНТРАКТИ, ПЕРЕКЛАД.

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

Дата

реєстрації роботи:_____________                   П І Б: _________________________

Спеціальність__________________

Група_________________________

Конт. тел. _____________________

 

 

Курсова робота

 

 

Дисципліна:_______________________________________________

ТЕМА:______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Виконав _________________

 

Перевірив________________

 

 

 

 

м.Запоріжжя

20___  р


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗВІТ

про виконання ____________________________________практики

                                               (вид практики)

студента __________________________________________________________

                                                     (П І Б)

групи _____________________________________________________________

спеціальність ______________________________________________________

                                                  (шифр, назва)

кваліфікаційний рівень ______________________________________________

база практики: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                (повна назва)

 

Керівник практики

від бази практики

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

Керівник практики

від кафедри

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

 

 

Запоріжжя  20____


Зразок титульного листа

кваліфікаційної роботи бакалавра

 

При оформленні титульного листа слід вважати наступне:

  • студенти, які почали навчання до вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують 6.040100;
  • студенти, які почали навчання з вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують шифр 6.030102.

Зразок оформлення титульного листа наведено на наступній сторінці.

 

Нормативні посилання

 

Пояснювальні записки до курсових і дипломних проектів виконують згідно:

1. ДСТУ 15-93. Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення і змісту.

2. ДСТУ 3008-85. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

3. ДСТУ 2541-94. Терміни та визначення в ливарному виробництві.

4. ДСТУ 3221-96. Обозначение изделий и конструкторских документов.

5. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справ. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання.

6. СТП 15-11. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових  і дипломних проектів (робіт).

7. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 7.05050202, 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» і 7.05050201, 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», 2011 р..

 

2.5.2 Мета і завдання дипломного проекту (роботи)

 

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ здійснює підготовку спеціалістів і магістрів з двох спеціальностей: «Обладнання і технології ливарного виробництва» і «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів». Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів є виконання ними випускних кваліфікаційних робіт, на підставі захисту яких ДЕК присвоює кваліфікацію інженера або магістра.

Основна мета виконання випускних кваліфікаційних робіт - завершення підготовки фахівця, а також оцінка його інженерної або магістерської підготовки під час захисту в ДЕК самостійно виконаного проекту або роботи.

Випускна кваліфікаційна робота виконується кожним студентом самостійно. При її виконанні вирішуються задачі систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою роботи.

 

Тематика, зміст, обсяг дипломних проектів (робіт)

 

Теми дипломних проектів (робіт) щорічно визначаються випускаючими  кафедрами, розглядаються радою факультету і затверджуються ректором університету.

Студентам надається право вибирати тему, визначену випускаючою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Випускною кваліфікаційною роботою інженера є дипломний проект, який за своїм змістом може бути:

а) проектом нового ливарного цеху;

б) проектом реструктуризації (розширення, реконструкції І технічного переозброєння) діючого ливарного цеху;

в) проектом нового або реструктуризованого ливарного цеху з дослідною

г)  науково-дослідним проектом.

Дипломний проект повинний бути оригінальним, не будуватися тільки на відтворюванні Існуючих рішень і відомих результатів досліджень, а також наближатися до реального.

Реальний дипломний проект може бути виконано за замовленням підприємств і проектних організацій, або як один з варіантів проектів цехів, конструкцій машин і агрегатів, наукових досліджень, які розробляються & проектних організаціях і закладах, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах. У такому разі є раціональним виконання комплексних дипломних проектів студентами як однієї, так і декількох спеціальностей, у тому числі й інших профілюючих кафедр. Комплексними вважаються проекти, які виконуються групою у складі не менше трьох студентів. Під час виконання комплексних дипломних проектів кожен студент мас свою тему як частину загального проекту і розробляє більш детально, ніж у звичайному проекті, одне з питань комплексної проблеми.

Зміст дипломних проектів і обсяги окремих частин пояснювальної записки і графічної частини наведено у таблицях 1 і 2. Структура і обсяг магістерських робіт, що рекомендуються, наведені у таблиці 3.

 

Структурна схема ПЗ

Подпись: Структурна схема ПЗ 

Таблиця 1 –Перелік і орієнтовний обсяг розділів (частин) дипломних проектів

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Розрахунково-пояснювальна записка

 

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект1)

1

Реферат

1

Зміст

2-3

Вступ

2-3

І. Загальна частина

25-30

2. Енергетична частина

5-8

3. Будівельна частина

5-8

4. Технологічна частина

10-15

5. Конструкторська частина

10-15

6. Науково-дослідна частина

5-10

7. Охорона праці і навколишнього середовища

7-8

8. Заходи з цивільної оборони

5-8

9. Організаційно-економічна частина

10-12

Висновки

1-2

Перелік посилань

2-5

 

2-5

 

 

Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки, стор. ф.А4

100-135

 

 

Графічна частина

 

1. План розташування обладнання і перерізи цеху

1-3

2. Технологічна частина

3-4

3. Конструкторська частина

3-4

4. Науково-дослідна частина 2)

1-2

 

 

Загальний обсяг графічної частини, листи ф. А1

8-12

 

Примітка: 1) Цей аркуш відповідає двом сторінкам і нумерується з обох боків. 2) Наявність розділу визначається керівником


Таблиця 2 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин) науково-дослідних дипломних проектів

 

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект

1

Реферат

1

Зміст

1-2

Вступ

1-2

1. Стан питання і завдання дослідження

20-25

2. Матеріали і методика досліджень

5-12

3. Теоретичні і експериментальні дослідження

15-20

4. Охорона праці і навколишнього середовища

5-10

5. Організаційно-економічна частина

5-10

Висновки, рекомендації

3-5

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Загальний обсяг пояснювальної записки, стор. ф. А4

60-95

Графічна чистина

 

Таблиці, графіки, ілюстрації, креслення науково-дослідних установок. Загальний обсяг графічної частини, листи ф, АІ

8-10

 

Таблиця 3 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин дипломних робіт магістрів

 

Розділи дипломної роботи

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломну роботу

1

Реферат

1

Зміст

 

Вступ

2-3

1. Аналіз наукової інформації і стан проблеми

15-20

2. Обґрунтування дослідження та його методика

5-10

3. Результати дослідження та їх обговорення

10-20

4. Екологічні аспекти проблеми, що вивчається

4-8

5. Охорона праці при проведенні дослідження

5-10

6. Потенційна економічна ефективність дослідження

5-10

Висновки та рекомендації

1-2

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Графічний матеріал

3-5

Загальний обсяг роботи, стор. ф. А4

60-100

Приклад оформлення завдання на дипломний проект (роботу)

Форма  №  У – 9.01 *

Затв. наказом  Мінвузу  УРСР

від  3  серпня  1984  р.  № 253

            ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

(назва  вузу)

Факультет                 інженерно-фізичний                 Кафедра      М і ТЛВ             

Спеціальність  7.05050202 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”

Затверджую:

Зав. кафедрою          М і ТЛВ  

                     проф.Луньов В.В.

“          ”                         2011 р.

З А В Д А Н Н Я

на дипломний проект (роботу) студентові

                                                 Іжаку Володимиру Миколайовичу                        

 (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи): Цех сталевого литва металургійного комбінату з випуском 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                              

затверджена наказом по університету від “                     ”                        2011 р.  №               

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):                     24  травня  2011 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи):         Потужність цеху – 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

         Загальна частина, енергетична, будівельна, технологічна, конструкторська, організаційно-економічна частини, охорона праці та техніка безпеки, охорона навколишнього середовища                                                                                                                                                      

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

         План розташування обладнання – 1 аркуш                                        

         Технологічний розділ – 4 аркуші                                                                  

         Конструкторський розділ – 4 аркуші                                                  

                                                                                                                         

*  Відповідає  формі  №  24  наказу  Мінвузу  СРСР  від  6  квітня  1983  р.  №  429

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання

прийняв

Загальний

проф. Гонтаренко В.І.

 

 

Економічний

ст. викл. Авдієнко В.І.

 

 

Охорона праці

доц. Дуднік Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання:                                                                                                  

Керівник                                                                                      

(підпис)

Завдання прийняв до виконання                                              

(підпис)

К А Л Е н д а р н и й   п л а н

Поз.

Назва етапів дипломного

проекту (роботи)

Термін виконання етапів

проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент – дипломник                                                   

(підпис)

Керівник проекту                                                                     

(підпис)

 

Приклад оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ЗАПОРІЗЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

До захисту допущений

 

Зав. кафедрою    МіТЛВ  

 

_____________ В.В.Луньов

 

«____»_____________2011р.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

             ЦЕХ СТАЛЕВОГО ЛИТВА МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ               

                            З ВИПУСКОМ 30000 Т ВИЛИВКІВ НА РІК                     

 

 

 

Розробив

ст. гр. Із-116                                                                  В.М.Їжак                  

 

Керівник, к.т.н., професор                                           В.І.Гонтаренко         

 

Консультанти:

 

з економіки         , к.т.н., доцент                                            В.І.Авдієнко               

 

з охорони праці та безпеки

в надзвичайних ситуаціях,

к.т.н., доцент                                                                 Г.І.Дуднік                   

 

 

Нормоконтролер:       

д.т.н., професор                                                            Е.І.Цивірко                                                               

 

 

2011 р.

 

2.5.3 Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття

 

Серед технологічних методів, які застосовуються в машино- і приборобудуванні для виготовлення або ремонту виробів та їх складових частин процес лиття відносять до технологічно складним. В свою чергу, комплекти документів на процеси лиття відрізняються підвищеною інформативністю, яка відображає комплексні дані по витраті матеріалів на відливку з урахуванням технологічних і виробничих втрат, докладні дані по засобам технологічного оснащення з врахуванням не тільки  їх позначень, але і по розмірним  характеристикам, їх масі, а також дані по технологічним режимам. Технологічні процеси лиття  мають комплексну направленість і можуть містити дані по виготовленню відливок, приготуванню розплаву з рідкого металу і зачистки відливок. По суті виконання, процеси лиття відносяться до небезпечних, так як зв’язані з великими масами рідкого металу і технологічною оснасткою. Висока температура рідкого металу, виділення газів при заливці металу в форми і дисперсійного пилу при вибивці відливок з опок та інші фактори негативно впливають на здоров’я виконавців і навколишнє середовище.

Перераховані умови праці вимагають розробників комплектів документів на процеси лиття дуже ретельно відноситись до процедур, пов’язаних з їх виконанням і оформленням.

Відповідні правила оформлення комплектів документів на процеси лиття знайшли відображення в ГОСТ 3.1401-85 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья».

 

2.5.4 Оформлення технологічної документації

 

Оформлення технологічної документації проводиться по вимогам ЕСТД.

ГОСТ 3.1401-85 «Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья (литье в песчаные формы, в оболочковые формы, в кокиль, по выплавляемым моделям, литье под давлением, электрошлаковое литье, процесс изготовления стержней)».

ГОСТ 3.1125-88 «Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок».

ГОСТ 3.1707-84 «Правила записи операций и переходов. Литье».

ГОСТ 3.1118-82 «Содержание операций литья».

Вимоги  до  оформлення  письмових  робіт
Тему рефератів, індивідуальних робіт, доповідей (для студентів денної форми навчання) студенти вибирають із наданого переліку або самостійно. Студентам пропонується розкрити проблемне питання з дисципліни.
Етапи роботи над індивідуальною роботою, рефератом:
1) підготовчий (вибір теми, знайомство з літературою);
2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);
3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи);
4) оціночний (представлення роботи за 10 днів до рубіжного контролю викладачу для оцінки).
До роботи складається план. Першим кроком має бути ознайомлення з базовою літературою і складання робочого плану. Після аналізу додаткових джерел інформації складають остаточний план роботи.
План роботи складається з наступних елементів:
-    вступ;
-    2-5 питань, що розкривають зміст проблеми;
-    висновки;,
-    список використаної літератури.
Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан. Кожне питання має закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури повинен вміщувати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 7-8 джерел.
Фінальним етапом підготовки доповіді чи реферату є систематизація матеріалу, уточнення плану та оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи 18-20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині.
При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [2, с. 45], де 2 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 45 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України.
Можливі також посилання – найчастіше в кінці документу, з використанням наскрізної нумерації (у межах всього тексту чи окремих розділів, примітки в кінці кожної сторінки (підрядкові примітки), нумерація може бути посторінкова або наскрізна).
Індивідуальна робота здається викладачу за 10 днів до початку сесії. Викладач перевіряє роботу протягом 10 днів. Зарахована робота є допуском до заліку/екзамену. Не зараховані роботи допрацьовуються студентом, згідно зауважень викладача.

Вимоги  до  оформлення  контрольних  робіт
Тему контрольної роботи студенти вибирають із наведеного переліку завдань (за варіантами). Варіант контрольної роботи студенти вибирають за двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо число, утворене двома останніми цифрами залікової книжки, більше ніж кількість варіантів контрольних робіт, треба знову починати із 1-го варіанту. Наприклад (варіантів усього 30): номер залікової книжки 963125, тоді варіант роботи 25; номер залікової книжки 963143, тоді варіант роботи 13.
Студентам пропонується розібрати три проблемні питання у контрольній роботі.
Контрольна робота складається: з титульного аркушу, плану, оформленого згідно вимог тексту, висновків та переліку використаної літератури.
Етапи написання контрольної роботи:
1) ознайомлення з базовою літературою по темі;
2) аналіз літератури і складання плану роботи,
3) систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи.
Попередньо студент знайомиться з базовою літературою, складає план роботи, аналізує додаткові джерела інформації. План роботи містить вступ, 2-3 питання, що розкривають зміст проблеми, висновки, список використаної літератури. Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури має включати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 5-7 джерел. Фінальним етапом підготовки контрольної роботи є систематизація матеріалу, уточнення плану і оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи не менше 20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині. При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [3, с. 71], де 3 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 71 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України
Всі роботи, що не відповідають зазначеним вимогам за оформленням повертаються на доопрацювання.

Зразок  титульного  аркушу  реферату  /  доповіді /  контрольної  роботи

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра  філософії

РЕФЕРАТ   /   ДОПОВІДЬ   /   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
з  дисципліни  «Педагогічна  майстерність»
Тема  реферату  /  Тема  доповіді  /  Варіант № __

Студента групи             (підпис)                П. І. Б.
№ залікової книжки

Перевірив:  доц. каф. філософії            (підпис)        П. І. П.

Запоріжжя - 2015

У відповідності до «Положення про кредитно-модульну технологію організації навчального процесу ЗНТУ», Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти», наказів Міністра освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України» й ін. – підсумкова оцінка є оцінкою, яка визначається шляхом переводу сумарної модульної оцінки, вираженої у 100-бальній шкалі, у традиційну академічну оцінку національної шкали («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «незадовільно/з повторним курсом») – за такою шкалою оцінювання академічних успіхів студента:

за 100-бальною системою    за національною шкалою    за шкалою ECTS
«5»          90 ... 100                                  відмінно                                  А
«4»         85 ...  89                                  дуже добре                               В
                75 ...  84                                       добре                                   С
 «3»         70 ...  74                                 задовільно                                 D
               60…69                                      достатньо                                 Е
«2»         35 ...  59                                недостатньо                                FX
              1 ...  34                                   незадовільно                             F
 

Сторінки